Naar inhoud

Wijkrenovatie Kasteelplein

lint-plan-kasteelplein.jpg

Herontwikkeling woonwijk Kasteelplein

De gemeente Lint en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning organiseerden in het najaar van 2017 een architectuurwedstrijd via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester om de wijk Kasteelplein te transformeren naar een duurzame, groene, kindvriendelijke woonwijk.

Het ontwerpteam Metapolis uit Brussel werd aangesteld om het masterplan voor de gefaseerde herontwikkeling van de wijk op te maken. Zij laten zich bijstaan door verschillende expertisebureaus op vlak van ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur, duurzame technieken, en participatieve procesbegeleiding.

Nu het ontwerpteam gekozen is, staan we aan het begin van een intensief traject om de visies en ambities uit het winnende wedstrijdvoorstel vast te leggen en concreet uit te werken tot een realiseerbaar plan. Via ontwerpend onderzoek gekoppeld, aan gesprekken tussen de verschillende partners en (buurt)bewoners, dient het wedstrijdvoorstel in de realiteit van de wijk te worden ingepast.

 

Aanleiding

In Lint realiseerde De Ideale Woning over de jaren heen (1922-2011) een wijk met meer dan 200 grondgebonden woningen en appartementen. Het grootste deel van de woningen is verouderd. De oudste woningen zijn bijna honderd jaar oud, en voldoen niet meer aan de huidige comforteisen en energienormeringen voor sociale huisvesting. Een aantal woningen kunnen hierdoor niet meer worden verhuurd en staan leeg in afwachting van de toekomstige plannen. Maar ook de woningen uit de jaren 50, 70 en 80 van de vorige eeuw zullen op korte termijn ingrijpend moeten worden aangepakt om deze klaar te stomen voor de toekomst.

Gefragmenteerde en ad hoc renovatie-ingrepen volstaan niet meer. De uitwerking van een doordacht masterplan met een gedragen langetermijnvisie voor de gehele wijk, is voor de gemeente Lint en De Ideale Woning dan ook noodzakelijk en onvermijdelijk om de woonkwaliteit van de bewoners blijvend te garanderen, en om te kunnen voldoen aan de wettelijke vastgelegde Vlaamse energie-normen.

 

Doelstellingen

De noodzakelijk herontwikkelingen binnen het sociale woningenbestand zien we als motor om de kern van Lint te versterken en een leefomgeving te creëren waar zowel bewoners als buurtbewoners beter van worden.

De gemeente Lint en De Ideale Woning willen een buurt creëren met meer groen en open ruimte. De nieuwe publieke ruimte is veilig, uitnodigend en overwegend groen. Het privégroen aan de woningen zal in oppervlakte worden beperkt, om zo ruimte te geven aan openbaar en collectief groen, zoveel mogelijk in aaneengesloten gehelen. Door de focus te verleggen van het individuele naar het collectieve, kunnen we de footprint van de huidige bebouwing verkleinen waardoor meer open ruimte vrijkomt. Verder onderzoek naar verdichting zal uitwijzen hoe dit verder kon worden geoptimaliseerd.

We willen de leefbaarheid en woonkwaliteit vergroten door oplossingen te bieden voor een gemende wijk. Dit betekent dat er naast sociale woningen ook woningen door private partners kunnen gebouwd worden. Ook wat het woningaanbod betreft zetten we in op een gezonde mix: er worden zowel koop- als huurwoningen aangeboden, naast appartementen zal er nog steeds plaats zijn voor eengezinswoningen, en grondig gerenoveerde en nieuwe gebouwen kunnen in harmonie naast elkaar bestaan.

Om de levendigheid in de buurt te stimuleren zullen ook andere functies, ondersteunend aan het wonen, in de wijk worden voorzien. We denken hierbij onder meer aan ruimten voor vrije beroepen, gemeenschapsruimten en verenigingslokalen, en co-werkplekken. In samenwerking met de gemeente Lint en de bewoners onderzoekt het ontwerpteam wat de exacte behoeften op dat vlak zijn.

Het uitbouwen van een veilig en aangenaam netwerk van trage wegen, voor zowel fietsers als voetgangers, is essentieel. Het netwerk dooradert en verbindt de wijk met de verschillende knooppunten en attractiepolen in de gemeente. Daarnaast zal er onderzocht worden hoe de schoolomgeving aan Eikhof veiliger kan worden gemaakt. De huidige rol en het uitzicht van het openbaar domein zullen daarom in vraag worden gesteld. Een invalshoek die minder op de auto is gericht kan immers mogelijkheden en kansen bieden voor meer verblijfskwaliteit, groen en ontmoetingsruimte.

 

Timing voor de opmaak van het masterplan

Het infomoment van 8 mei 2018 wordt als vertrekpunt beschouwd voor de verdere uitwerking van het masterplan, waarna de gesprekken tussen de verschillende partners en (buurt)bewoners zullen worden opgestart. Van midden 2018 tot eind 2019 nemen we de tijd om het masterplan uit te werken tot een gedragen en ondersteund plan. Het finale masterplan wordt eind 2019 verwacht.

Het is een bewuste keuze van de gemeente Lint en De Ideale Woning om de (buurt)bewoners bij de projectontwikkeling te betrekken in het vroegst mogelijke stadium (zijnde de officiële aanstelling van het ontwerpteam). Zo kan immers van bij de start rekening worden gehouden met eventuele suggesties uit de buurt. Op basis hiervan is het belangrijk te begrijpen dat de documenten die nu op tafel liggen geen goedgekeurde plannen betreffen. Momenteel liggen er enkel ambities en ruimtelijke concepten vast. Hoe deze zich zullen vertalen in een concreet plan, weten we pas in de loop van 2019, tijdens de verdere uitwerking van het masterplan.

Ondertussen keurden de gemeente Lint en De Ideale Woning de ambities voor de herontwikkeling van de wijk goed. Het ambitiecharter kan je  downloaden.

Timing voor de eigenlijke bouwwerken

Het masterplan, dat eind 2019 klaar zal zijn, bepaald in hoofdlijnen de herontwikkeling van de wijk. Daarna moeten gedetailleerde bouwplannen voor de werken worden opgemaakt. De effectieve start van de eerste fase van de bouwwerken zal ten vroegste in 2021 plaatsvinden.

Als richtinggevende timing stellen we een bouwperiode van circa 15 jaar voorop voor de gehele wijk (2021 - 2035). Deze zal gefaseerd plaatsvinden, startend in het oudste gedeelte van Kasteelplein.

Herhuisvesting sociale huurders

De herontwikkeling van het bestaande patrimonium van De Ideale Woning zet onvermijdelijk een hele beweging van herhuisvestingen van de bestaande sociale huurders in gang. Gekoppeld aan de vermoedelijke bouwfasering van de wijk, zien we drie grote fasen van verhuisbewegingen ontstaan (zie afbeelding).

De Ideale woning zal elke huurder individueel begeleiden in het vinden van een nieuwe woning, binnen of buiten de gemeente Lint.

Alle huurders van het oudste gedeelte van Kasteelplein (fase 1 - herhuisvesting vóór 2020) werden reeds persoonlijk bezocht en worden momenteel begeleid in het vinden van een nieuwe woning. Die woningen komen systematisch leeg te staan.

Voor de huurders in fase 2 (Kasteelplein zuid, Kardinaal Cardijnlaan, Eikhof) wordt een herhuisvesting voorzien in de loop van 2023 - 2025. Tot uiterlijk 2023 kunnen zij in hun huidige woning blijven wonen.

De huurders van fase 3 (Crauwelshoeve, Acacialaan, Van Asschestraat) zullen in de loop van 2025-2030 worden begeleid in het vinden van een nieuwe woning.

De huurders van fase 2 en 3 zullen indien mogelijk een woning krijgen aangeboden binnen de reeds vernieuwde delen van de woonwijk. De kans is dus zeer groot dat zij in de wijk kunnen blijven wonen.

Voor verdere informatie betreffende de herhuisvestingsprocedure kan je contact opnemen met De Ideale Woning.

 

Private eigenaren

In tussentijd wenst De Ideale Woning, samen met geïnteresseerde huiseigenaren, te onderzoeken of er bijkomende private percelen mee in het project kunnen worden opgenomen. Op 28 mei 2018 kwamen De Ideale Woning, de gemeente Lint en de betrokken private eigenaren hiervoor een eerste keer samen. Op 18 december 2018 werd een tweede informatiemoment georganiseerd. De presentatie die die avond werd toegelicht kan u hier downloaden. In het najaar van 2018 startte De Ideale Woning ook met individuele gesprekken met de private eigenaren.

Het huidige voorstel is het resultaat van een ontwerpwedstrijd, waarin het ontwerpteam een globale visie over het projectgebied presenteert. De komende maanden moet deze globale visie verder worden uitgewerkt en op haalbaarheid worden onderzocht. We nemen de tijd om verschillende scenario’s uit te werken en de mogelijkheden in kaart te brengen. En daar willen we de private eigenaren waar mogelijk in betrekken.

We nodigen daarom iedereen uit om mee te denken over de nieuwe toekomstplannen van de wijk.

Jouw inbreng als (buurt)bewoner, die de goede en minder goede kanten van de wijk kent, is uitermate waardevol voor de toekomstige uitwerking van het project.

Suggesties, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten. Jullie krijgen de kans mee te bouwen aan de toekomst van de wijk.

Stuur een e-mail naar projecten@deidealewoning.be of omgeving@lint.be.

Veel gestelde vragen

Presentatie infomoment 8 mei 2018

Presentatie infomoment 23 april 2019

Presentatie infomoment 28 november 2019

Praktisch

projecten

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem