Naar inhoud

voorwaarden tot kopen

  • meerderjarig zijn;
  • ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister;
  • op de referentiedatum mag uw inkomen, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, niet lager zijn dan 9.546 euro en niet hoger zijn dan (bedragen 2019):               

    - 38.146 euro voor alleenstaanden

    - 41.955 euro voor alleenstaanden met handicap zonder persoon ten laste 

    - 57.213 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden en

      alleenstaanden met 1 persoon ten laste.

      Dit bedrag wordt verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste.

Als het inkomen minder dan 9.546 euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan worden aangetoond via loonfiches, werkloosheidsattesten, attest ziekteuitkeringen, attest ocmw.

    Opm: deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

 

  • U mag  geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of  in vruchtgebruik hebben (in België en in buitenland).

    Uitzondering :

        - bij echtscheiding (bij toewijzing moet de echtscheidingsprocedure afgerond zijn)

        - de woning wordt onteigend

        - de woning is overbewoond verklaard (Artikel 17 van de Vlaamse Wooncode)

        - de woning is onbewoonbaar verklaard

        - de kandidaat-koper is minstens 55 jaar oud

        - de sociale koopwoning ligt in een kernstad (Antwerpen)

       - eigendom verkregen via schenking of erfenis

              (bij toewijzing moet de kandidaat uit onverdeeldheid getreden zijn)

  

  • U bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem