Naar inhoud

met welke voorrangsregels houdt men rekening?

Na uw inschrijving kan het een tijdje duren voor u een sociale woning krijgt.
Soms kan het wel sneller gaan: als uw woning onteigend wordt, of ze is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, dan hebt u recht op voorrang. ( zie toewijzingsregels)

Sommige mensen moeten ook langer wachten dan anderen.
Het is immers niet alleen de volgorde van inschrijving die de toewijzing bepaalt. Er zijn ook nog enkele toewijzingsregels, die de volgorde kunnen veranderen.

Bv. U zult pas een woning krijgen als er een vrij is die overeenkomt met de grootte van uw gezin. Als u drie kinderen hebt zal men u geen eenkamerwoning geven, maar als u alleenstaand bent kunt u ook geen woning met drie slaapkamers krijgen.

Opmerking: als u moet verhuizen wegens echtscheiding of omdat uw huurcontract afloopt, geeft dat geen recht op voorrang.

HOE GEBEURT DE TOEWIJZING?

Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met

 • de rationele bezetting van de woning
 • de absolute voorrangsregels
 • de optionele voorrangsregels
 • de chronologische volgorde van inschrijving in het kandidatenregister. 

1) Onder rationele bezetting wordt verstaan :

woningtype  aantal   gezinsleden
 minimum           maximum           
studio 1  1
appartement met 1 slaapkamer 1  2
appartement met 1 grote en 1 kleine slaapkamer  1  3
appartement met 2 grote slaapkamers  2  4
appartement met 2 grote en 1 kleine slaapkamer  3  5
appartement met 3 grote slaapkamers  3  6
huis met 2 slaapkamers                        2  4
huis met 2 grote en 1 kleine slaapkamer  4  5
huis met 3 slaapkamers  4  6
huis met 4 slaapkamers  5  8
Bij de toewijzing wordt voorrang verleend aan gezinnen met het hoogste aantal kinderen.

De maximuminvulling kan enkel wanneer het inwonende kinderen betreft van hetzelfde geslacht. Bij co-ouderschap of omgangsrecht telt ieder kind voor een volle eenheid. Bij eenoudergezinnen telt de ouder dubbel.

Indien geen geschikte kandidaat-huurders meer voorhanden zijn die beantwoorden aan de vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt vervolgens stapsgewijze uitgekeken naar de groep belangstellenden, waarvan de gezinssamenstelling één persoon minder telt.

Indien het directiecomité het noodzakelijk acht af te wijken van het voorgaande, kan zij dit doen mits motivatie. 

2) De absolute voorrangsregels.

De absolute voorrangsregels dienen achtereenvolgens te worden toegepast.

 1. Aan de huurder van een sociale woning van de Ideale Woning die moet verhuizen als gevolg van renovatiewerken die passen binnen sociale huisvesting.
 2. Aan de gehandicapte kandidaat-huurder (of gehandicapte gezinsleden) wanneer de woning aangepast is voor gehandicapten.
 3. Huurders die bij De Ideale Woning wonen en waarbij een overbevolking is vastgesteld, volgens de normen van de Vlaamse Wooncode.
 4. Aan de geweigerde kandidaat-huurder die gelijk heeft gekregen in beroep bij de opdrachthouder of in hoger beroep zoals omschreven in art. 30 vierde lid van het sociaal huurbesluit.
 5. Aan de huurder van een sociale woning van de Ideale Woning die wenst te verhuizen omwille van rationele bezetting van de woning of omwille van gezondheidsredenen. Het directiecomité beoordeelt de rationele bezetting en/of de gezondheidsredenen.
 6. Aan de kandidaat-huurder die een onaangepaste woning huurt ingevolge gezinshereniging.
 7. Aan de kandidaat-huurder die een woning huurt die niet voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten vastgesteld door de wooninspecteur.
 8. Aan de kandidaat-huurder, wonend in het Vlaamse Gewest, in een onbewoonbaar verklaarde woning met noodzakelijke ontruiming;
 9. Aan de kandidaat-huurder, wonend in het Vlaamse Gewest : in een woning die deel uitmaakt van een onteigeningsplan.
 10. Aan de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is. 

3) De Ideale Woning past de volgende optionele voorrangsregels toe:

 • kandidaat-huurder die al minstens 3 jaar in de gemeente van voorkeur woont of in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing heeft gewoond.

Indien er een gemeentelijk toewijzingsreglement is goedgekeurd dienen tevens de voorrangsregels nageleefd te worden zoals bepaald in dat gemeentelijk toewijzingsreglement.

Goedgekeurde toewijzingsreglementen

 1) Gemeente Aartselaar : 8/3/2018

 Lokale binding in cascade :

 1. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die op datum van toewijzing van de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente Aartselaar gewoond hebben
 2. Er wordt een voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die ooit 10 jaar of langer in de gemeente Aartselaar gewoond hebben.

2) Gemeente Antwerpen : goedgekeurd 4/2/2011

Het gemeentelijk toewijzingsreglement bevat drie luiken, nl.:

           

            Lokale binding

- voorrang voor mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen

- personen die 3 jaar in een bepaalde wijk in Antwerpen wonen of gewoond hebben, indien het een eerste verhuring betreft van een woning na de aankoop van de woning of na de oplevering van de bouw of de renovatie

- 3 jaar van de laatste 6 jaar in Antwerpen hebben gewoond.

Doelgroepen

     Senioren: er worden 150 woningen (DIW) voorzien voor senioren. Deze worden achtereenvolgens voorzien voor 65-plussers, 60-plussers en ten slotte 55-plussers. De woningen zijn voorzien van een lift of liggen op het gelijkvloers en liggen in een straal van 250m rond een dienstencentra. Deze woningen worden eerst toegewezen aan de kandidaat-huurder die al huurder is bij onze maatschappij en vervolgens aan de kandidaat-huurder die drie jaar in dezelfde wijk woont of gewoond heeft.

      Mensen met een fysieke of psychische handicap: er worden 10 toegankelijke sociale woningen voorzien voor mensen met een fysieke handicap (gespreid over de 3 Antwerpse huisvestingsmaatschappijen). Voor mensen met een psychische handicap (met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek) worden er eveneens 10 woningen voorzien. Er wordt ook begeleiding voorzien door Beschut Wonen.

      Slachtoffers slechte woonkwaliteit en huisjesmelkerij: er wordt een hogere voorrang voorzien voor mensen wiens woning ongeschikt- en onbewoonbaar verklaard is en die als gevolg hiervan in de transitopvang van de stad verblijven (sociaal huurbesluit : vóór artikel 19 2°) .

      Daklozen: voor deze groep wordt er een versnelde doorstroom voorzien die gekoppeld is aan woonbegeleiding. Per jaar kunnen er via deze regeling 4% van de externe toewijzingen van het jaar voordien in sociale huisvesting doorstromen.

      Leefbaarheid

Verhoogde inkomensgrenzen: in steden met meer dan 6% sociale huisvesting kunnen verhoogde inkomensgrenzen worden gehanteerd. Deze inkomensgrenzen worden vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur.

Preventief leefbaarheidsluik: bij nieuwbouw, aankoop of renovatie (waarbij leegmaking vereist is) van sociale woningen met meer dan 30 wooneenheden kan er voorrang voorzien worden voor 30% werkende of niet-werkende werkzoekenden en 20% 50-plussers. Bijkomende beperking is dat dit enkel kan in die wijken of voor die gebouwen waar een leefbaarheidsplan voor is opgemaakt. Door de toepassing van deze maatregel bestaat de mogelijkheid dat er ook een aantal kandidaat-huurders geen woning krijgen toegewezen. Voor gezinnen met 6 of meer gezinsleden kan dit echter niet. Voor andere kandidaat-huurders wordt er een compenserende maatregel voorzien. Indien zij een eerste maal geen woning krijgen toegewezen, zullen zij binnen de 6 maand een andere woning krijgen toegewezen. Ook kan een kandidaat-huurder maximaal 2 keer geen woning krijgen toegewezen omwille van de specifieke toewijzingsregels .

3) Gemeente Boechout : goedgekeurd 9/3/2010

Lokale binding : eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste tien jaar minstens drie jaar in de gemeente hebben gewoond – van toepassing op het volledig patrimonium van DIW

Doelgroep : personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen, die in aanmerking komen voor beschut wonen en die begeleid worden door een erkend initiatief voor beschut wonen zoals bv De Vliering

- Heuvelstraat 170 : 10 appartementen + 1 bureelruimte

- Nieuw project Frans Segersstraat: 27 huurwoningen, waarvan 6 voorbehouden voor beschut wonen

- Nieuw project Janssenlei 8 : 10 woningen voor deze doelgroep

4) Gemeente Brecht : goedgekeurd 3 maart 2016

Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond.

5) Gemeente Edegem : goedgekeurd 13/5/2014

Doelgroep : Ouderen – personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is)

De appartementen zijn gelegen in de Terlindenlaan 3-17 (gelijkvloerse appartementen) + Oude Godstraat 140 bus 1 tot en met bus 49. In totaal 61 appartementen met 1 slaapkamer.

Lokale binding (goedgekeurd 24/9/2015) :

 • Kandidaat-huurders die mantelzorg verlenen aan inwoners van de gemeente Edegem hebben altijd voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Kandidaat-huurders uit Edegem die mantelzorg ontvangen, hebben eveneens altijd voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning
 • Kandidaat-huurders die in de periode van 5 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van de gemeente Edegem, worden als gelijkwaardig beschouwd met kandidaat-huurders die ooit minstens 3 jaar in de gemeente hebben gewoond.

Wijziging lokale binding (goedgekeurd 4/10/2017)

Achtereenvolgens wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders voor een sociale woning : 

 1. Die in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verricht ten aanzien van één of meer inwoners van de gemeente Edegem met een verminderd zelfvermogen

OF

           Die vanwege één of meerdere mantelzorgers uit de gemeente Edegem zorg en bijstand ontvangt.

       2.   Die in de periode van vijf jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoners geweest is van de gemeente Edegem

6 ) Gemeente Essen : goedgekeurd 16/2/2015

Lokale binding  :

- 10 jaar wonen of gewoond hebben in Essen

  Mantelzorg geven of krijgen

-3 jaar wonen of gewoond hebben in de voorbije 6 jaar

Doelgroep ouderen :

-Nieuwbouw in de Heikantstraat : 5 appartementen specifiek voorbehouden voor ouderen.

7) Gemeente Hemiksem : goedgekeurd 10/7/2009 + aanpassing maart 2017

Lokale binding : kandidaten die in de periode van tien jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner van de gemeente zijn geweest – van toepassing op het volledig patrimonium van DIW

Doelgroep :

 • Daklozen : 1 toewijzing per jaar op voorstel van het OCMW
 • Senioren : vanaf de leeftijd van 65 jaar :

2 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer in de Beukenlaan 11–13 -

5 appartementen in de Delvauxstraat met 1 slaapkamer

 • Doelgroepenplan voor personen met autisme – 10 appartementen met 1 slaapkamer in de Delvauxstraat

8.  Gemeente Kalmthout : goedgekeurd 14/11/2012

Lokale binding : 

 • Voorrang voor kandidaat-huurders die 10 jaar wonen of gewoond hebben in Kalmthout
 • Voorrang aan de kandidaat-huurders die minstens 3 jaar in de voorbije 6 jaar in Kalmthout wonen of gewoond hebben.

Doelgroepen :

Ouderen: Alleenstaanden of koppels vanaf de leeftijd van 65 jaar. Bij een koppel volstaat het dat één van beiden 65 jaar is of meer. Vier appartementen met 1 slaapkamer in de Kijkuitstraat komen in aanmerking voor deze doelgroep.

Personen met een handicap: Personen met een handicap die over een positieve beslissing van het VAPH beschikken om in te stappen in het stelsel van begeleid wonen of beschermd/geïntegreerd wonen (DIO) en die begeleid worden door een daartoe erkende VAPH-voorziening of dienst. In het project Kerkeneind-West zullen acht woningen voorzien worden voor personen met een handicap. VZW Spectrum zal de toeleiding van kandidaat –huurder met handicap organiseren.  

9) Gemeente Lint : goedgekeurd 2/7/2009

Doelgroep :

 1.  alleenstaande met kinderen :
  • Nieuwbouw Eikhof 2 – 7 appartementen en inwoner van de gemeente Lint met minstens 3 jaar lokale binding
  • Nieuwbouw Kasteelplein 26 – 7 appartementen en inwoner van de gemeente Lint met minstens 3 jaar lokale binding
 2. senioren : Nieuwbouw Liersesteenweg nr.13-15 

                           17 seniorenflats voor 70 + en inwoner van Lint met minstens 3 jaar lokale binding

 

10) Gemeente Malle : goedgekeurd 18/6/2014

Lokale binding in cascade :

 • er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn van de gemeente Malle, aangevuld met kandidaat-huurders die mantelzorg verlenen aan inwoners van Malle en kandidaat-huurders die mantelzorg ontvangen van een inwoner van Malle.
 • vervolgens wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die 1 jaar onafgebroken voor de toewijzing inwoner zijn of die 10 jaar onafgebroken inwoner geweest zijn van de gemeente Malle.

Doelgroep : personen met een beperking die nood hebben aan woonondersteuning.

 • 15 appartementen in de Vrijwilligersstraat 13 te Malle. (goedgekeurd op 29/11/2016) 

11) Stad Mortsel : goedgekeurd 22/7/2013

Doelgroep :

Personen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen :

Adres : Amedeus Stockmanslei 119, Mortsel : 7 huurappartementen met 1 slaapkamer: 7 plaatsen

Personen met een handicap :

Adres : /

12) Gemeente Ranst

Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. Vervolgens wordt er voorrang gegeven aan kandidaten die ooit 10 jaar in de gemeente hebben gewoond of wonen.

13) Gemeente Rumst : goedgekeurd 19/12/2012

Lokale binding in cascade :

 • er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die op datum van de toewijzing de laatste 3 jaar aansluitend/onafgebroken in de gemeente Rumst wonen.
 • er wordt een voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die ooit 15 jaar in de gemeente Rumst gewoond hebben

14) Gemeente Schoten : goedgekeurd 13/2/2015

Lokale binding :

 1. Er wordt eerst voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die ooit 10 jaar in de gemeente Schoten gewoond hebben of mantelzorg geven of mantelzorg ontvangen in de gemeente Schoten.
 2. Vervolgens wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die de afgelopen 6 jaar 3 jaar in de gemeente Schoten hebben gewoond. 
 3. Ten laatste wordt er voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die het afgelopen jaar onafgebroken in de gemeente Schoten hebben gewoond 

15) Gemeente Stabroek : goedgekeurd 30/1/2015

Lokale binding in cascade:

- 3 jaar in Stabroek wonen of gewoond te hebben gedurende de laatste 6 jaar.

- het laatste jaar voorafgaand aan de toewijzing in Stabroek wonen

Doelgroep:

Personen met een handicap :

Adres : Dorpsstraat 20-24, 7 studio’s

 

16) Gemeente Wijnegem : goedgekeurd 13/12/2017

Lokale binding, geldend voor Wijnegem, in cascade:

 1. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in Wijnegem gewoond hebben;
 2. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar aaneengesloten in Wijnegem gewoond hebben;
 3. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verrichten ten aanzien van een of meer personen met een verminderd zelfzorgvermogen, wonend in Wijnegem of die zorg en bijstand ontvangen van een of meer mantelzorgers, wonend in Wijnegem; eveneens als kandidaat-huurders die de afgelopen 6 jaar gedurende 3 jaar in Wijnegem hebben gewoond;
 4. Er wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die samen opgeteld ooit 10 jaar in Wijnegem hebben gewoond.

17) Gemeente Wommelgem : goedgekeurd 22/6/2015

Lokale binding, geldend voor Wommelgem, in cascade:

 1. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in Wommelgem gewoond hebben;
 2. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Wommelgem wonen of gewoond hebben;
 3. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die in een periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar in Wommelgem hebben gewoond;
 4. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verrichten ten aanzien van één of meer personen met een verminderd zelfzorgvermogen, wonend in Wommelgem of die zorg en bijstand ontvangen van één of meer mantelzorgers, wonend in Wommelgem;
 5. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die werken in Wommelgem.

  

4) De chronologische volgorde van inschrijving.

Aan elke inschrijving wordt een uniek nummer toegekend dat is samengesteld uit de datum van inschrijving en een volgnummer waardoor de chronologische volgorde gewaarborgd is.


Afwijkingen/ versnelde toewijzingen


In individuele gevallen en als bijzondere sociale omstandigheden dit verantwoorden, kan een verhuurder beslissen om af te wijken van de toewijzingsregels en een woning versneld toewijzen aan een kandidaat-huurder. Hierbij kan de verhuurder ook bijkomende voorwaarden opleggen voor de toewijzing van een woning bv. extra begeleidende maatregelen door het OCMW of door andere welzijnsfactoren.

Het aantal versnelde toewijzingen per jaar is maximaal 5%, berekend op basis van het gemiddelde aantal toewijzingen van de voorbije 5  jaar. 

Gezinshereniging

Als uw familie in het buitenland woont, moet u dat melden bij uw inschrijving. U zult dan een woning krijgen die groot genoeg is voor het hele gezin. Voor de hereniging kunt u een kleinere woning toegewezen krijgen. Zodra het gezin herenigd is zult u dan een woning krijgen van aangepaste grootte.

Wat als u een aangeboden sociale woning niet wilt?

Als de woning die de SHM u toewijst u niet bevalt, dan kunt u die weigeren. Maar let op: dat mag u maar een keer doen! Als u een tweede keer weigert, vervalt uw inschrijving. (Ook niet antwoorden op een aanbod telt als een weigering).

En denk eraan: na een weigering zult u minstens drie maanden moeten wachten op een nieuw aanbod.

Actualisatie

De sociale huisvestingsmaatschappij zal alle aanvragen regelmatig controleren. Dan vraagt men u of u nog altijd ingeschreven wilt blijven, of uw gegevens nog kloppen, en of u nog altijd in aanmerking komt.

Als de SHM zelf uw gegevens al heeft, kijkt u die best even na. Als er een fout in staat, moet u dat binnen de maand melden aan de SHM.


Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem