Naar inhoud

huurprijzen

Uitleg huurprijsberekening 2019

 

BEREKENING HUISHUUR :

Te betalen huurprijs  =     

 tussen 1/55 en 1/52 van het geïndexeerde inkomen (*)

- Patrimoniumkorting

- Gezinskorting

+ Huurlasten

 

( * ) Solidariteitsbijdrage                                                                            

                                                                              

De huurprijsberekening vanaf 2019 wordt gewijzigd door het invoeren van de solidariteitsbijdrage.

In 2018 werd de huur berekend op 1/55 van het geïndexeerd inkomen.              

                                                                              

Vanaf 1/1/2019 betalen huurders met een hoger inkomen een groter aandeel in de      

huurprijsberekening.                                                                  

                                                                              

1/55ste , als het inkomen lager is dan de inkomensgrenzen van 2019.                   

1/54ste , als het inkomen hoger is dan de inkomensgrens, maar lager dan 125% van deze grens

1/53ste , als het inkomen hoger is dan 125% maar lager dan 150% van de inkomensgrens

1/52ste , als het inkomen hoger is dan 150% van de inkomensgrens.                    

                                                                              

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn :                                                   

-     24.852 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste     

-     26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap     

-     37.276 euro, verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste, voor anderen

 

Geïndexeerd inkomen : de som van het inkomen van alle gezinsleden (hoofdhuurder, partner, kinderen ouder dan 25 jaar of terugkerende kinderen vanaf 18 jaar of andere personen).

 

Indexatie inkomen

Geïndexeerd inkomen 2016 : inkomen 2016 * 129,24/125,29

Geïndexeerd inkomen 2017 : inkomen 2017 * 129,24/127,16

Geïndexeerd inkomen 2018 : inkomen 2018

 

Patrimoniumkorting

- verhuring gestart vóór 2013 : patrimoniumkorting 2012 * 129,24/116,43

- verhuring in 2013 : patrimoniumkorting 2013 * 129,24/119

- verhuring in 2014 : patrimoniumkorting 2014 * 129,24/121,01

- verhuring in 2015 : patrimoniumkorting 2015 * 129,24/121,18

- verhuring in 2016 : patrimoniumkorting 2016 * 129,24/122,38

- verhuring in 2017 : patrimoniumkorting 2017 * 129,24/125,29

- verhuring in 2018 : patrimoniumkorting 2018 * 129,24/127,16

- Patrimoniumkorting voor verhuringen die starten in 2019

  • basishuurprijs <= 278 euro :                          142 euro patrimoniumkorting
  • basishuurprijs >= 722 euro :                           0 euro patrimoniumkorting
  • basishuurprijs tussen 278 – 722 euro :         142* (722 – marktwaarde)/(722-278)
  •  

Gezinskorting :

Per persoon ten laste (kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen) ontvangt u een korting van 19 euro. Echtgenotes zijn niet ten laste, tenzij ze minstens 66 % invalide zijn.

Kinderen jonger dan 18 jaar en die minstens 66 % invalide zijn, worden als 2 personen ten laste aanzien (= 38 euro korting).

De gezinskorting is berekend op de gezinssituatie van 1 januari 2019. Worden er kinderen geboren of vertrekken er gezinsleden in 2019 dan wijzigt de huurprijs enkel als ook het gezinsinkomen wijzigt.

Kinderen die niet gedomicilieerd zijn maar die in co-ouderschap/bezoekregeling in uw huurwoning verblijven, krijgen een halve gezinskorting (9,5 euro). Krijgt u deze gezinskorting nog niet, vraag uw attest aan bij de huurboekhouding – 03/320.29.78 of 03/320.29.73. Bezorg ons dit attest terug, dat door beide ouders werd ondertekend en een attest van het kinderbijslagfonds.

 

Is uw kind nog ten laste maar er wordt geen rekening mee gehouden ?

Bezorg ons een recent attest (opgemaakt na 1/10/2018) van het kinderbijslagfonds voor kinderen ouder dan 18 jaar en die nog ten laste zijn.

 

Er is een invaliditeit van minstens 66% of 9 punten, maar er wordt geen rekening mee gehouden ?

Bezorg ons een kopie van een recent attest van het ziekenfonds of een attest van het ministerie Sociale Voorzorg (FOD).

 

 

BEGRENZINGEN

Je betaalt niet minder dan de minimale huurprijs.

Je betaalt niet meer dan de basishuurprijs (= huurprijs private markt)

 

Minimale huurprijs (berekening op basis van de basishuurprijs)

- voor verhuringen gestart vóór 2013 : minimale huurprijs 2012 * 129,24/116,43

- voor verhuringen in 2013 : minimale huurprijs 2013 * 129,24/119

- voor verhuringen in 2014 : minimale huurprijs 2014 * 129,24/121,01

- voor verhuringen in 2015 : minimale huurprijs 2015 * 129,24/121,18

- voor verhuringen in 2016 : minimale huurprijs 2016 * 129,24/122,38

- voor verhuringen in 2017 : minimale huurprijs 2017 * 129,24/125,29

- voor verhuringen in 2018 : minimale huurprijs 2018 * 129,24/125,29

- minimale huurprijs voor verhuringen die starten in 2019

  • marktwaarde <=278 euro :                123 euro
  • marktwaarde >= 722 euro :              246 euro
  • marktwaarde tussen 278 – 722 euro : 123 + ((marktwaarde - 278)/(722-278) * 123)

 

Marktwaarde en basishuurprijs

Alle marktwaarden werden geactualiseerd, afhankelijk in welk jaar de schatting heeft plaatsgevonden. Bij ondertekening van het contract is de basishuur gelijk aan de marktwaarde.

De basishuren worden geïndexeerd en hangt af wanneer de huurovereenkomst (of renovatie) werd afgesloten.

 

De basishuurprijs kan enkel aangepast worden indien de marktwaarde met minimaal 10% stijgt of met minimaal 5% daalt.

 

Marktwaarde : indexatie (afgerond tot op de euro)

Schatting 2008 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2008 * 129,24/110,62

Schatting 2009 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2009 * 129,24/110,62

Schatting 2010 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2010 * 129,24/110,5

Schatting 2011 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2011 * 129,24/112,74

Schatting 2012 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2012 * 129,24/116,43

Schatting 2013 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2013 * 129,24/119

Schatting 2014 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2014 * 129,24/121,01

Schatting 2015 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2015 * 129,24/121,18

Schatting 2016 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2016 * 129,24/122,38

Schatting 2017 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2017 * 129,16/125,29

Schatting 2018 : marktwaarde 2019 = marktwaarde 2018 * 129,16/127,16

 

Basishuur : indexatie (afgerond tot op de euro)

Verhuring of renovatie vóór of in 2009 : basishuur 2019 = basishuur 2009 * 129,24/110,5

Verhuring of renovatie in 2010 : basishuur 2019 = basishuur 2010 * 129,24/110,5

Verhuring of renovatie in 2011 : basishuur 2019 = basishuur 2011 * 129,24/112,74

Verhuring of renovatie in 2012 : basishuur 2019 = basishuur 2012 * 129,24/116,43

Verhuring of renovatie in 2013 : basishuur 2019 = basishuur 2013 * 129,24/119

Verhuring of renovatie in 2014 : basishuur 2019 = basishuur 2014 * 129,24/121,01

Verhuring of renovatie in 2015 : basishuur 2019 = basishuur 2015 * 129,24/121,18

Verhuring of renovatie in 2016 : basishuur 2019 = basishuur 2016 * 129,24/122,38

Verhuring of renovatie in 2017 : basishuur 2019 = basishuur 2017 * 129,24/125,29

Verhuring of renovatie in 2018 : basishuur 2019 = basishuur 2018 * 129,24/127,16

 

Huurlasten

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud van liften, onderhoud gemeenschappelijke delen, onderhoud verwarmingstoestellen enz. Wanneer dit aspecten zijn van gemeenschappelijke delen in appartementen of woningen, worden de kosten verdeeld onder alle huurders die hiervan gebruik maken. Indien het warmwatertoestel en de centrale verwarminginstallatie eigendom is van DIW, betaalt u maandelijks een bijdrage in de huurlasten voor het onderhoud van de centrale verwarming en het onderhoud van de boiler. Bij defecten kan u terecht bij DIW. U moet zelfs niets betalen, vermits u al maandelijks een bijdrage betaald. Voor inwoners van appartementen worden maandelijks voorschotten aangerekend, voor het verbruik van bijvoorbeeld water, gas en elektriciteit in de gemeenschappelijke delen. Eénmaal per jaar ontvangt u een afrekening. Daarin wordt vastgesteld of u teveel heeft betaald en dus geld moet terugkrijgen of als u te weinig heeft betaald en dus nog moet bijbetalen. De huurlasten zijn een vast maandelijks bedrag en komen bovenop de huurprijs.
De huurlasten staan gedetailleerd per kostensoort op de huurprijsberekening vermeld.

Bewijsstukken kunnen ingekeken worden op kantoor na afspraak.

Voor appartementen wordt er een voorschot voor water, gas of elektriciteit aangerekend. Deze gegevens vindt u terug op de berekeningsnota. Jaarlijks ontvangt u een afrekening.

De huurlasten staan gedetailleerd per kostensoort op de huurprijsberekening vermeld.

 

Garages

Garages worden jaarlijks geïndexeerd. De index hangt af wanneer het huurcontract start.

Garages met inhuringsdatum vóór 2012 worden niet geïndexeerd.

  

GEEN inkomen ingevuld ?

Er zijn geen inkomstengegevens gekend.

De hoogste huur (basishuurprijs) werd aangerekend !!

 

Breng vóór 15 januari 2019 uw inkomstengegevens van 2016 (OCMW, pensioen, ziektevergoeding, stempelgeld of andere bewijzen) binnen.

De huurprijs wordt dan nog herberekend vanaf 1 januari 2019.

Ontvangen wij na deze datum de inkomsten, dan wordt de huur herberekend de volgende maand, nadat u uw attesten hebt binnengebracht.

 

Is uw inkomen verminderd met meer dan 20% sinds 2016 ?

Bezorg ons alle inkomsten (leefloon, werkloosheidsvergoedingen, invaliditeit, loonfiches, alimentatie …) van de maanden oktober tem december 2018, vóór 15 januari 2019, samen met uw belastingsbrief inkomen 2016 – aanslagjaar 2017. Betalingen van alimentatie voor uw ex-partner of kinderen worden voor 80% in mindering gebracht op het inkomen. Bezorg ons de betalingsbewijzen van de maanden oktober tem december 2018 vóór 15 januari 2019.

 

Pensioen Als één van de bewoners met pensioen gaat, wordt de huurprijs aangepast vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan.

 

VERTREK FAMILIELID OF PARTNER OF ANDERE PERSONEN

De huurprijs wordt gewijzigd wanneer één of meerdere gezinsleden met een inkomen het gezin verlaten. Breng een gezinssamenstelling binnen dat u aanvraagt bij uw gemeentebestuur. De maand volgend na het bezorgen van de attesten wordt uw huur aangepast.

OVERLIJDEN Wanneer een van de bewoners overlijdt, zendt u ons een overlijdensattest, afgeleverd door de gemeente. Indien het inkomen van de overledene meetelt voor de huurprijs dan wordt de huurprijs aangepast.

 

NIEUW FAMILIELID OF PARTNER OF ANDERE PERSONEN

De Ideale Woning moet toestemming geven wanneer partner, familielid of andere personen bij u komen wonen. De huurprijs wordt opnieuw berekend als de nieuwe inwoner een inkomen heeft.

De nieuwe huurprijs begint de eerste van de volgende maand na de gezinsuitbreiding.

Wenst u bijkomende inlichtingen ?

Vanaf maandag 7 januari 2019 kan u de dienst huurprijsberekening telefonisch bereiken op het nummer 03/320.29.78 of 03/320.29.73, via mail huurder@deidealewoning.be via het meldpunt op de website www.deidealewoning.be.

 

Pas uw doorlopende opdracht bij de bank aan en gebruik als gestructureerde mededeling enkel uw OGM-nummer. Wij verwachten uw betaling ten laatste de tiende dag van de maand op onze bankrekening : BE42 0010 3704 2154. Er worden geen betalingen aanvaard op kantoor.

 

JAARLIJKSE HUURPRIJSBEREKENING
De huren worden jaarlijks aangepast aan de inkomsten en aan de gezinstoestand van de huurders. Het referentiejaar is het inkomen van drie jaar geleden. Dit inkomen vindt u terug op het berekeningsblad van de inkomstenbelasting. Een kopie van die berekening vragen wij ieder jaar op. Indien u geen aanslagbiljet heeft ontvangen, kan u uw inkomen bewijzen via attesten van pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding en andere. De inkomsten van de huurders, van de kinderen ouder dan 25 jaar en van alle andere personen die op hetzelfde adres verblijven worden samengeteld. Indien de kinderen ouder zijn dan 18 jaar en nog steeds ten laste zijn, kan dit via een bewijs van het kinderbijslagfonds aangetoond worden. Het adres van uw kinderbijslagfonds vraagt u bij de werkgever of bij de ziekteverzekering of de vakbond. Invaliditeit van meer dan 66 % wordt bewezen met een recent attest van de ziekenkas, een attest van het ministerie van sociale voorzorg. Een doktersattest is geen officieel document. Gelieve op de vervaldatum van uw attest te letten. Huurders die geen of onvoldoende bewijzen inzenden betalen de hoogste huur. Daarom dringen we er op aan dat u ons tijdig de nodige bewijsstukken bezorgt. 

BETALING
De huishuur wordt betaald voor de 10de van iedere maand. De betaling gebeurt op de bankrekening BE 42 0010 3704 2154(oude nr 001-0370421-54 ) met vermelding van de gestructureerde mededeling (bijvoorbeeld +++120/1200/00015+++).
Geef daarvoor aan uw bank een doorlopende opdracht. Verwittig de bank onmiddellijk wanneer het bedrag van de huur verandert. De gestructureerde mededeling is zeer belangrijk. Dit nummer bestaat altijd uit 12 cijfers en geeft aan van wie de betaling komt en bij wie ze geboekt moet worden. Het is voldoende om dit nummer mee te geven als mededeling. U hoeft er dan ook geen andere gegevens bij te noteren(zoals bijvoorbeeld u naam of adres ...).
Bij niet -betaling ontvangt u een aanmaning. Indien dan nog niet betaald wordt, zeggen wij de huurovereenkomst op. Onze advocaat krijgt opdracht tot dagvaarding bij de rechtbank. Alle kosten die we hiervoor moeten maken, worden aangerekend. Indien u problemen hebt met betalingen, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met onze dienst huurboekhouding. Samen kunnen wij werken aan een mogelijke oplossing.


Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem