Naar inhoud

Vaak gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een kluswoning?

U moet voldoen aan de geldende voorwaarden voor de aankoop van sociale koopwoningen

 

U moet:

 • meerderjarig zijn
 • ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister voor de kluswoningen
 • een inkomen hebben tussen € 9.254 en € 36.980 - € 40.672 - € 55.464.

U mag:

 • geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben (in België of in het buitenland)
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht.

 

Zijn de kluswoningen meteen bewoonbaar?

Enkele kluswoningen zijn recent nog gerenoveerd en zijn in principe bewoonbaar. Echter, voor het merendeel van de kluswoningen zijn de noodzakelijke renovatiewerken zo ingrijpend dat bewoning niet evident is.

 

Ik huur momenteel een woning van De Ideale Woning. Moet ik meteen na de aankoop van een kluswoning mijn huurwoning verlaten?

Neen. U moet uw huurwoning pas verlaten wanneer de verplichte renovatiewerken zijn uitgevoerd of wanneer de renovatiewerken voldoende zijn gevorderd opdat de kluswoning bewoonbaar is. Zolang u niet in de kluswoning woont, moet u echter wel huur blijven betalen. U heeft er dus alle baat bij zo snel mogelijk naar de kluswoning te verhuizen.

 

Wat gebeurt er indien ik tijdens de periode van de erfpacht alsnog een woning of perceel dat is bestemd voor woningbouw verwerf (aankoop/erfenis/schenking)?

De voorwaarde voor een kluswoning is dat u geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik mag hebben (in België of in het buitenland).

U bent in dit geval verplicht u binnen 2 jaar in regel te stellen door uw nieuwe woning of het nieuwe perceel te verkopen, of door uw kluswoning te verkopen aan De Ideale Woning.

 

Kan ik een kluswoning kopen voor een familielid?

Neen. U moet altijd zelf de kluswoning bewonen.

U mag de kluswoning wel samen met een familielid aankopen. Dit betekent dat zowel u als het familielid aan de voorwaarden moeten voldoen én beiden in de kluswoning moeten wonen.

 

Krijgt een zittende huurder voorrang?

Neen. Ook de zittende huurder moet de volgorde van de inschrijvingslijst respecteren. Wil u als zittende huurder in aanmerking komen voor een kluswoning? Schrijf u dan zo snel mogelijk in op de lijst.

 

Wat houdt een aankoop via erfpacht in?

De Ideale Woning blijft eigenaar van de grond en woning. U krijgt wel het zakelijk recht de grond en woning voor een periode van 70 jaar te gebruiken alsof het uw eigendom is. De erfpachttermijn kan 2 keer worden verlengd met 10 jaar, tot maximaal 90 jaar.

U bent dus verantwoordelijk voor de grond en woning alsof u zelf eigenaar bent.

Na de erfpacht koopt De Ideale Woning de kluswoning opnieuw aan.

 

Hoeveel bedraagt de prijs voor een kluswoning? Hoeveel moet ik betalen?

U betaalt een eenmalige instapvergoeding (instapcanon) en een jaarlijkse erfpachtvergoeding (erfpachtcanon). Deze vergoedingen worden berekend op basis van de geschatte grondwaarde van het perceel waarop de kluswoning staat. Om de grondwaarde te kennen hebben we een beëdigd landmeter expert gevraagd de waarde van de grond te schatten.

De eenmalige instapcanon bedraagt maximaal de helft van de geschatte grondwaarde. Voor bijvoorbeeld een kluswoning waarvan de grond € 70.000 waard is, bedraagt de instapcanon dus € 35.000.

De erfpachtcanon, die gedurende de duur van de erfpacht jaarlijks moet worden betaald, wordt als volgt berekend: van de grondwaarde wordt de eenmalige instapcanon afgetrokken. Dit bedrag wordt gedeeld door 70, conform de duurtijd van de erfpacht. Het bedrag dat we dan bekomen is de jaarlijks te betalen erfpachtcanon.

Voor bovenstaande kluswoning, met een grondwaarde van € 70.000 en een instapcanon van € 35.000, bedraagt de jaarlijks te betalen erfpachtcanon dus € 500. De erfpachtcanon is aftrekbaar in de personenbelasting.

Let wel: de erfpachtvergoeding zal elk jaar opnieuw worden geïndexeerd.

 

Wat gebeurt er indien ik de jaarlijkse erfpachtvergoeding (erfpachtcanon) niet tijdig betaal?

Wanneer de erfpachtvergoeding niet voor de vervaldag is betaald, zal deze vergoeding automatisch worden verhoogd met de wettelijke intrest plus 4%, vanaf de vervaldag tot de betaling.

Indien een betaling uitblijft zal de erfpachtovereenkomst worden stopgezet.

 

Kan ik voor het betalen van de eenmalige instapcanon een hypothecaire lening afsluiten?

Ja, indien de bank ermee akkoord gaat, is dat perfect mogelijk. Je hebt wel voorafgaand een schriftelijk akkoord nodig van De Ideale Woning. Laat dus tijdig weten of u een hypotheek wenst af te sluiten.

Neem zeker contact op met uw bank om op voorhand uw mogelijkheden te bespreken.

 

Wat gebeurt er indien ik de afgesloten hypotheek niet meer kan betalen?

Er is geen verschil tussen een lening voor een gewone aankoop van een woning en een lening voor de aankoop van een kluswoning via erfpacht. De bank zal in die zin dezelfde procedure volgen.

 

Wat gebeurt er na de erfpachttermijn van 70 jaar?

Na 70 jaar kan u de erfpachttermijn nog 2 keer met 10 jaar verlengen, tot maximaal 90 jaar. Daarna verloopt de erfpacht. Op dat ogenblik koopt De Ideale Woning de kluswoning opnieuw aan.

De prijs wordt als volgt berekend: instapcanon + investeringskost van de uitgevoerde renovatiewerken, afgeschreven op 33 jaar.

Hou dus steeds alle facturen van de uitgevoerde renovatiewerken bij! Zonder facturen kunnen de renovatiewerken niet worden meegerekend in de prijsberekening.

 

Welke werkzaamheden zijn inbegrepen in de berekening van de kostprijs voor de verplichte renovatiewerken?

De verplichte renovatiewerken zijn de werken die minimaal noodzakelijk zijn om de kluswoning in regel te stellen met de Vlaamse Wooncode. Een lijst is terug te vinden in de verkoopsfiche van elke kluswoning.

Let wel: het gaat om werken die bedoeld zijn om de kluswoning een basiswoonkwaliteit te geven. Vaak verwachten we meer comfort en een hogere afwerkingsgraad, waardoor de prijs hoger zal uitvallen.

 

Hoe zijn de kosten voor de verplichte renovatiewerken berekend?

De kosten zijn berekend op basis van een zeer algemene inschatting van de kosten indien de renovatiewerken zouden worden uitgevoerd door een erkend aannemer. De prijzen zijn steeds exclusief btw (6% voor renovatiewerken). Werken die door een niet erkende aannemer worden uitgevoerd, kunnen nooit in rekening worden gebracht!

Indien u de werken eigenhandig zou uitvoeren, kunnen de kosten uiteraard lager uitvallen.

Hou steeds alle facturen bij (aannemingen, aankoop bouwmaterialen enz.)!

Werken die niet op basis van facturen kunnen worden aangetoond, kunnen nooit in rekening worden gebracht!

 

Kan ik een lening afsluiten voor het bekostigen van de verbouwingswerken?

Ja, dat kan indien de bank ermee akkoord gaat. Je hebt wel voorafgaand ook een schriftelijk akkoord nodig van De Ideale Woning. Laat dus tijdig weten of u een lening wenst af te sluiten.

Neem zeker contact op met uw bank om op voorhand uw mogelijkheden te bespreken.

 

Kan ik ook andere renovatiewerken uitvoeren dan deze die verplicht zijn?

Dat is zeker mogelijk en in sommige gevallen zelfs aan te raden om zo de woonkwaliteit nog extra te verbeteren. U heeft hiervoor wel een schriftelijke toestemming van De Ideale Woning nodig. U moet dus steeds uw plannen op voorhand aan De Ideale Woning voorleggen.

Let wel: voor ingrijpende renovatiewerken die van structurele aard zijn hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig en moet u zich verplicht laten bijstaan door een architect. Wenst u meer informatie over de renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is? Klik dan hier.

 

Kan ik voor de uitgevoerde renovatiewerken een vergoeding krijgen?

Neen, alle renovatiewerken worden voor eigen rekening uitgevoerd. Indien de erfpachtovereenkomst vroegtijdig wordt verbroken is er geen vergoeding mogelijk.

Verschillende renovatiewerken komen wel in aanmerking voor subsidies en premies. Kijk hiervoor op www.premiezoeker.be en neem contact op met De Ideale Woning. Wij helpen u graag verder.

 

Worden de renovatiewerken gecontroleerd?

Ja. De renovatiewerken zijn nodig om de kluswoning in regel te stellen met de Vlaamse Wooncode. De werken moeten dus correct worden uitgevoerd.

U bent verplicht om ten minste één maand op voorhand aangetekend aan De Ideale Woning door te geven wanneer u met de renovatiewerken zal starten en wanneer u verwacht dat deze afgerond zullen zijn. In die periode zal een controleur van De Ideale Woning de renovatiewerken komen beoordelen. Indien u de renovatiewerken gefaseerd wenst uit te voeren, geeft u bij aanvang van elke nieuwe fase de start- en einddatum door.

Eén maand voor het afronden van alle verplichte renovatiewerken brengt u De Ideale Woning opnieuw aangetekend op de hoogte. De Ideale Woning zal op dat moment opnieuw een laatste grondige controle van de renovatiewerken uitvoeren.

Heeft u tijdens de renovatiewerken technische vragen? Dan kan u contact opnemen met De Ideale Woning. Wij begeleiden u graag met de uitvoering.

 

Wat gebeurt er indien de renovatiewerken niet correct zijn uitgevoerd?

Indien bij een controle door De Ideale Woning gebreken of onvolkomenheden worden vastgesteld, wordt u verplicht onmiddellijk en binnen de drie maanden de nodige werken uit te voeren. U brengt De Ideale Woning opnieuw aangetekend op de hoogte wanneer de werken zijn uitgevoerd, zodat een nieuwe controle kan gebeuren.

Indien bij een tweede controle opnieuw gebreken of onvolkomenheden worden vastgesteld, zal de erfpachtovereenkomst worden verbroken en ontvangt u geen vergoeding.

 

Wat gebeurt er indien de verplichte renovatiewerken niet binnen de 5 jaar zijn afgerond?

Exact 5 jaar nadat de erfpachtovereenkomst is afgesloten, brengt de controleur van De Ideale Woning een bezoek aan de kluswoning. Stelt hij vast dat nog niet alle verplichte renovatiewerken zijn uitgevoerd? Dan wordt u verplicht onmiddellijk en binnen de drie maanden de nodige werken alsnog uit te voeren. U brengt De Ideale Woning aangetekend op de hoogte wanneer de werken zijn uitgevoerd, zodat een nieuwe controle kan gebeuren.

Indien bij de nieuwe controle wordt vastgesteld dat nog steeds niet alle verplichte renovatiewerken zijn uitgevoerd, zal de erfpachtovereenkomst worden verbroken en ontvangt u geen vergoeding.

 

Kan ik na het verstrijken van eerste 5 jaar nog renovatiewerken uitvoeren?

Dat kan, maar niet zonder een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van De Ideale Woning.

 

Wat als er na 20 jaar herstellingswerken aan de woning moeten worden uitgevoerd? Kan ik dan een beroep doen op De Ideale Woning?

Neen. Door het afsluiten van een erfpachtovereenkomst wordt het zakelijk recht van de kluswoning en de grond aan u overgedragen. U bent vanaf dan verantwoordelijk voor de woning alsof u er eigenaar van bent. U kan dus geen beroep doen op De Ideale Woning. De Ideale Woning komt wel de herstellingswerken controleren.

 

Kan ik na aankoop van de kluswoning via erfpacht de woning doorverhuren?

Neen. U moet altijd zelf de kluswoning bewonen. Verhuren is niet toegestaan.

 

Kan ik de kluswoning verkopen?

Ja, maar niet de eerste vijf jaar. De voorwaarde is dat alle verplichte renovatiewerken zijn uitgevoerd en gecontroleerd door De Ideale Woning. U verkoopt uw kluswoning steeds aan De Ideale Woning.

De prijs wordt als volgt berekend: instapcanon + investeringskost van de uitgevoerde renovatiewerken, afgeschreven op 33 jaar.

 

Kunnen mijn kinderen na mijn overlijden in de kluswoning blijven wonen?

Ja. U sluit een erfpachtovereenkomst voor de kluswoning af voor een periode van 70 jaar. Deze periode is 2 keer verlengbaar met 10 jaar. De kans is in die zin reëel dat u zal overlijden voordat de erfpachttermijn is afgelopen. In dat geval erven uw kinderen de erfpachtovereenkomst, en dus ook de kluswoning, voor de resterende tijd van de erfpacht. Zij kunnen dus perfect in de kluswoning blijven wonen.

De voorwaarden zijn wel dat zij:

 • de kluswoning ook effectief zelf moeten bewonen
 • de jaarlijkse erfpachtcanon betalen
 • eveneens moeten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning.

 

Mag ik de kluswoning aan mijn kinderen schenken?

Ja. Uw kinderen kunnen dan genieten van de kluswoning voor de resterende periode van de erfpacht. De voorwaarden zijn wel dat zij:

 • de kluswoning ook effectief zelf moeten bewonen
 • de jaarlijkse erfpachtcanon betalen
 • eveneens moeten voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning.

 

Mag bij een scheiding één van de partners de kluswoning behouden?

Ja. Uiteraard enkel indien er een akkoord is tussen beide partners.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over een specifieke woning, of bent u geïnteresseerd en wenst u deze te bezichtigen? Neem dan contact op met De Ideale Woning via onderstaande gegevens.

 

De Ideale Woning

Diksmuidelaan 276

2600 Berchem

03/320.29.70

kluswoning@deidealewoning.be

Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem